الصاق تزریق چربی

تزریق چربی

در مواقعی که افتادگی و چروکیدگی پوست بر اثر تحلیل نسج زیر پوست بر اثر افزایش سن باشد، پزشک تزریق چربی را توصیه می کند. دکتر منیر جعفری …

درباره دکتر منیر جعفری

پوست، مو، زیبایی و لیزر

Call Now
Directions